What time do youoften go to bed?
often wake up?
often go shopping?
often go to the supermarket?
often go swimming?
often go to drink?
often hang out with your friends?
often go to work?
often go to the movie?
usually have breakfast?
usually have lunch?
usually have a snack?
What do you oftenhave breakfast for?
have lunch for?
Do yougo to work?
go to a coffee shop this weekend?
go to the English center?
hang out with your friends?
go to the cinema on weekends?
drive a motorbike?
watch TV during have dinner?
have dinner with family or go out for eating?
have a girlfriend?
learn English at school or learn by yourself?
When do youleave home?
leave your office?
How do youget to work?
get to school?
get to HCMC?
feel when you get a wage from your work?
Whatdo you do in your free time?
does he do for living?
are you going to do for the future with her?
do you plan for the next time?
is she look like?
How longhave you been learning English?
Ishe handsome?
he an honest person?
he a famous person?

Sau đây là hơn 100 động từ tiếng anh cơ bản trong giao tiếp hàng ngày

 1. Be /bi/ thì, là, ở
 2. Have /hæv/ có
 3. Do /du/ làm
 4. Say /seɪ/ nói
 5. Get /gɛt/ lấy
 6. Make /meɪk/ làm
 7. Go /goʊ/ đi
 8. See /si/ thấy
 9. Know /noʊ/ biết
 10. Take /teɪk/ lấy
 11. Think /θɪŋk/ nghĩ
 12. Come /kʌm/ đến
 13. Give /gɪv/ cho
 14. Look /lʊk/ nhìn
 15. Use /juz/ dùng
 16. Find /faɪnd/ tìm thấy
 17. Want /wɑnt/ muốn
 18. Tell /tɛl/ nói
 19. Put /pʊt/ đặt
 20. Mean /min/ nghĩa là
 21. Become /bɪˈkʌm/ trở thành
 22. Leave /liv/ rời khỏi
 23. Work /wɜrk/ làm việc
 24. Need /nid/ cần
 25. Feel /fil/ cảm thấy
 26. Seem /sim/ hình như
 27. Ask /æsk/ hỏi
 28. Show /ʃoʊ/ trình diễn
 29. Try /traɪ/ thử
 30. Call /kɔl/ gọi
 31. Keep /kip/ giữ
 32. Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp
 33. Hold /hoʊld/ giữ
 34. Turn /tɜrn/ xoay
 35. Follow /ˈfɑloʊ/ theo
 36. Begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
 37. Bring /brɪŋ/ đem lại
 38. Like /laɪk/ như
 39. Going /ˈgoʊɪŋ/ đi
 40. Help /hɛlp/ giúp
 41. Start /stɑrt/ bắt đầu
 42. Run /rʌn/chạy
 43. Write /raɪt/ viết
 44. Set /sɛt/ đặt để
 45. Move /muv/ di chuyển
 46. Play /pleɪ/ chơi
 47. Pay /peɪ/ trả
 48. Hear /hir/ nghe
 49. Include /ɪnˈklud/bao gồm
 50. Believe /bɪˈliv/ tin tưởng
 51. Allow /əˈlaʊ/ cho phép
 52. Meet /mit/ gặp gỡ
 53. Lead /lid/ dẫn dắt
 54. Live /lɪv/sống
 55. Stand /stænd/ đứng
 56. Happen /ˈhæpən/ xảy ra
 57. Carry /ˈkæri/ mang
 58. Talk /tɔk/ nói chuyện
 59. Appear /əˈpɪr/ xuất hiện
 60. Produce /ˈproʊdus/ sản xuất
 61. Sit /sɪt/ ngồi
 62. Offer /ˈɔfər/ yêu cầu
 63. Consider /kənˈsɪdər/ cân nhắc
 64. Expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi
 65. Suggest /səgˈʤɛst/ đề nghị
 66. Let /lɛt/ cho phép
 67. Read /rid/ đọc
 68. Require /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầu
 69. Continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục
 70. Lose /luz/ thua cuộc
 71. Add /æd/ thêm vào
 72. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
 73. Fal /fɔl/ ngã
 74. Remain /rɪˈmeɪn/ còn lại
 75. Remember /rɪˈmɛmbər/ nhớ lại
 76. Buy /baɪ/ mua
 77. Speak /spik/ nói
 78. Stop /stɑp/ dừng lại
 79. Send /sɛnd/ gửi
 80. Receive /rəˈsiv/ nhận
 81. Decide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết định
 82. Win /wɪn/ chiến thắng
 83. Understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu
 84. Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
 85. Develop /dɪˈvɛləp/ phát triển
 86. Agree /əˈgri/ đồng ý
 87. Open /ˈoʊpən/ mở
 88. Reach /riʧ/ đạt tới
 89. Build /bɪld/ xây dựng
 90. Involve /ɪnˈvɑlv/ liên quan tới
 91. Spend /spɛnd/ dành
 92. Return /rɪˈtɜrn/ trở lại
 93. Draw /drɔ/ vẽ
 94. Die /daɪ/ chết
 95. Hope /hoʊp/ hy vọng
 96. Create /kriˈeɪt/ sáng tạo
 97. Walk /wɔk/ đi bộ
 98. Sell /weɪt/ đợi
 99. Wait /weɪt/ đợi
 100. Cause /kɑz/ gây ra

101. Pass /pæs/ vượt qua102. Lie /laɪ/ nói xạo
103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận
104. Watch /wɑʧ/ xem
105. Raise /reɪz/ nâng cao
106. Base /beɪs/ dựa trên
107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng
108. Break /breɪk/ làm vỡ
109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích
110. Learn /lɜrn/ học hỏi
111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên
112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ
113. Grow /groʊ/ lớn lên
114. Claim /kleɪm/ tuyên bố
115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo
116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ
117. Cut /kʌt/ cắt bỏ
118. Form /fɔrm/ hình thành
119. Stay /steɪ/ ở lại
120. Contain /kənˈteɪn/ chứa
121. Reduce /rəˈdus/ giảm
122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập
123. Join /ʤɔɪn/ ghép
124. Wish /wɪʃ/ muốn
125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được
126. Seek /sik/ tìm kiếm
127. Choose /ʧuz/ chọn
128. Deal /dil/ xử lý
129. Face /feɪs/ đối mặt
130. Fail /feɪl/ thất bại
131. Serve /sɜrv/ phục vụ
132. End /ɛnd/ kết thúc
133. Kill /kɪl/ giết
134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra
135. Drive /draɪv/ lái xe
136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện cho
137. Rise /raɪz/ tăng lên
138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận
139. Love /lʌv/ yêu thương
140. Pick /pɪk/ nhặt lên
141. Place /pleɪs/ đặt, để
142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi
143. Prove /pruv/ chứng minh
144. Wear /wɛr/ đội, mặc
145. Catch /kæʧ/ bắt lấy
146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức
147. Eat /it/ ăn
148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu
149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào
150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu
151. Arrive /əˈraɪv/ đến
152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ chắc chắn
153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào
154. Plan /plæn/ lên kế hoạch
155. Pull /pʊl/ kéo
156. Refer /rəˈfɜr/ nhắc tới
157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động
158. Relate /rɪˈleɪt/ có liên quan
159. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới
160. Close /kloʊs/ đóng lại
161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định
162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lý
163. Thank /θæŋk/ cảm ơn
164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh
165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo
166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được
167. Note /noʊt/ ghi lại
168. Forget /fərˈgɛt/ quên
169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng
170. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi
171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì
172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản
173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ
174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh
175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt
176. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử
177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành
178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định
179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
180. Listen /ˈlɪsən/ nghe
181. Save /seɪv/ lưu giữ
182. Tend /tɛnd/ có xu hướng
183. Treat /trit/ đối xử
184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát
185. Share /ʃɛr/ chia sẻ
186. Remove /riˈmuv/ loại bỏ
187. Throw /θroʊ/ ném
188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom
189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại
190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích
191. Force /fɔrs/ bắt buộc
192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ
193. Admin /admin/ thừa nhận
194. Assume /əˈsum/ cho rằng
195. Smile /smaɪl/ mỉm cười
196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị
197. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế
198. Fill /fɪl/ lấp đầy
199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao
200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới

TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN – 100 TÍNH TỪ THƯỜNG GẶP

afraidsợ hãi
alivecòn sống
angrytức giận
ablecó năng lực
badxấu, tệ
beautifulđẹp
biglớn
boringnhàm chán
brokenbị vỡ
busybận rộn
cheaprẻ tiền
clearsạch sẽ
closeđóng kín
certainchắc chắn
coldlạnh
coolmát mẻ
confidenttự tin
dangerousnguy hiểm
difficultkhác
darktối tăm
deadđã chết
differentkhác biệt
drykhô cạn
earlysớm, ban đầu
easydễ
excitedháo hức
expensiveđắt tiền
fakegiả mạo
falsesai
farxa xôi
fastnhanh
fewít
finishedhoàn tất
firstđầu tiên
flatbằng phẳng
freemiễn phí
fullđầy. đầy đủ
goodtốt
greatto lớn, tuyệt vời
happyhạnh phúc
hardkhó
helpfulhữu ích
heavynặng nề
highcao
hotnóng
hugekhổng lồ
interestingthú vị
interestedcảm thấy thú vị
importantquan trọng
largeto lớn
lastcuối cùng
latemuộn

Từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp – danh từ địa điểm

bankngân hàng
barquán bar
apartment blocktòa chung cư
churchnhà thờ
bakerytiệm bánh
bookshopnhà sách
drugstorehiệu thuốc
marketchợ
supermarketsiêu thị
pawnshoptiệm cầm đồ
malltrung tâm mua sắm
restaurantnhà hàng
police stationđồn cảnh sát
airportsân bay
courttòa án
amusement parkcông viên giải trí

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp tại nơi làm việc

staffnhân viên
bossông chủ
salary levelmức lương
promotionsự thăng tiến
retirementnghỉ hưu
probationthời gian thử thách
colleagueđồng nghiệp
maternity leavenghỉ thai sản
shiftca
meetingcuộc họp
negotiationcuộc đàm phán
Investmentkhoản đầu tư
contracthợp đồng

Từ điển tiếng Anh chủ đề giáo dục

nursery schooltrường mẫu giáo
primary schooltrường tiểu học
secondary schooltrường cấp 2
high schooltrường phổ thông
public schooltrường công
private schooltrường tư thục
boarding schooltrường nội trú
universitytrường đại học
librarythư viện
lecture hallhội trường
hall of residenceký túc xá
playing groundsân chơi
school yard sân trường
termhọc kỳ
tuition feeshọc phí
master’s degreethạc sĩ

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thể thao

badmintoncầu lông
footballbóng đá
baseballbóng chày
basketballbóng rổ
board gamestrò chơi bàn cờ
hockeykhúc côn cầu
rugbybóng bầu dục
snookerbi a
tennisquần vợt
table tennisbóng bàn
volleyballbóng chuyền
tae kwon dovõ tae kwon do
boxin đấm bốc
divinglặn
skateboardingtrượt ván
weightliftingcử tạ
wrestlingđấu vật

Nhớ ghi nguồn https://susudev.com khi đăng tải lại bài viết này